Kategorie

Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 775 188 355

Kontakt na naši zákaznickou linku

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR 

 

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

Správce osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Grandom IČ: 75789353, se sídlem Pellicova 631/7a, Brno 602 00, ČR. Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem

Telefon: 775188355, Mail: grandom@email.cz

Rozsah zpracovaných dat

Na základě udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních dat, zpracováváme data v tomto rozsahu:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Telefon
 • E-mailová adresa
 • údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů.

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

Účel zpracování

Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy zasílání informací a nabídek služeb z oblasti zdraví a jeho prevence . K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

Doba zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, nikoliv déle než 36 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Poučení Správce osobních údajů v souladu s GDPR 

 

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU") si Vás tímto dovolujeme informovat a poučit o Vašich právech a našich povinnostech tak, jak vyplývají z GDPR a ZOOU.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jste udělili společnosti společnosti Grandom IČ: 75789353, se sídlem Pellicova 631/7a, Brno 602 00, ČR (dále jen „Správce").

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další osoby, jejichž ingerence vyplývá z charakteru poskytovaných služeb či plnění smluvních nebo právních povinností.

Osobní údaje mohou být rovněž předány třetím osobám v souvislosti s plněním smluvních povinností, jakož i těch uložených příslušnými právními předpisy (orgány státní správy, smluvní partneři, atp.).

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce, případně zpracovatel budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat budeme rovněž Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností, které nám ukládá zákon a jiné obecně závazné právní předpisy (daňové předpisy, předpisy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, atp.). Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:

identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt s  Vámi (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:

 • účely obsažené ve výslovném souhlasu, který jste nám poskytli
 • ochrana práv Správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek)
 • plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy
 • ochrana Vašich životně důležitých zájmů

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme jsou získávány na základě:

 • Vámi uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář a to i na webu, sociální sítě, vizitky, atp.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)
 • od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze údaje těch osob, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak zpracováváme osobní údaje:

 • klientů
 • zaměstnanců
 • smluvních partnerů
 • třetích osob, je-li to nezbytně nutné (např. uchazeč o zaměstnání, atp.)

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel. Doba zpracování je určena buď v rámci Vámi poskytnutého souhlasu, v uzavřené smlouvě nebo je stanovena obecně závazným právním předpisem.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY

Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce případně zpracovatele pověřenými zaměstnanci Správce, resp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění. K nejdůležitějším z nich patří právo na přístup k údajům zahrnující právo na informace týkající se:

 • rozsahu a účelu zpracování
 • době zpracovávání
 • zdroji osobních údajů
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • profilování osobních údajů

Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů).

Pokud bychom na Vaši žádost nereflektovali máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je podle ZOOU Úřad na ochranu osobních údajů, případně se na něj můžete obrátit napřímo.


Košík  

Nákupní košík je prázdný

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka

Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty